چهارمین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

تاریخ برگزاری: 1-2 آبان 1398

نام تیم: تکنیکوگرافی

رتبه: اول (مشترک)

سینا برزگر
سینا برزگر

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد پرهام دبیر
محمد پرهام دبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

حامد صفاری
حامد صفاری

دانشگاه صنعتی اصفهان

نام تیم: آرسموند

رتبه: اول (مشترک)

احسان عبدی
احسان عبدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی ویسه
علی ویسه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی جهدی سردرود
علی جهدی سردرود

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام تیم: Struers

رتبه: سوم

سینا کوشامنش
سینا کوشامنش

دانشگاه زنجان

میلاد شادی
میلاد شادی

دانشگاه زنجان

سومین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه تبریز

تاریخ برگزاری: 11-12 مهرماه 1397

نام تیم: تکنیکوگرافی

رتبه: اول

سینا برزگر
سینا برزگر

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد پرهام دبیر
محمد پرهام دبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهتاب میرعباسی
مهتاب میرعباسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

نام تیم: تبریز تمپر

رتبه: دوم

محمدامین سعادتی
محمدامین سعادتی

دانشگاه تبریز

شقایق بی نیازی
شقایق بی نیازی

دانشگاه تبریز

پرستو فردی
پرستو فردی

دانشگاه تبریز

نام تیم: شریف متال

رتبه: سوم

******
******

دانشگاه صنعتی شریف

******
******

دانشگاه صنعتی شریف

*****
*****

دانشگاه صنعتی شریف

دومین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ برگزاری: 26-27 مهرماه 1396

نام تیم: دانشگاه شیراز

رتبه: اول

بخش: آهنی

******
******

دانشگاه شیراز

******
******

دانشگاه شیراز

*****
*****

دانشگاه شیراز

نام تیم: صنعتی شاهرود

رتبه: دوم

بخش: آهنی

******
******

دانشگاه صنعتی شاهرود

******
******

دانشگاه صنعتی شاهرود

*****
*****

دانشگاه صنعتی شاهرود

نام تیم: آذر متال

رتبه: سوم

بخش: آهنی

******
******

دانشگاه تبریز

******
******

دانشگاه تبریز

*****
*****

دانشگاه تبریز

نام تیم: IUT EJAZ

رتبه: اول

بخش: غیرآهنی

زهرا آقایار
زهرا آقایار

دانشگاه صنعتی اصفهان

محدثه کریمی
محدثه کریمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

نام تیم: دانشگاه شیراز

رتبه: دوم

بخش: غیرآهنی

******
******

دانشگاه شیراز

******
******

دانشگاه شیراز

*****
*****

دانشگاه شیراز

نام تیم: آرتیسان

رتبه: سوم

بخش: غیرآهنی

******
******

دانشگاه صنعتی اصفهان

******
******

دانشگاه صنعتی اصفهان

*****
*****

دانشگاه صنعتی اصفهان

دومین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه آزاد کرج

تاریخ برگزاری: 28-29 مهرماه 1395

نام تیم: مرد آهنی

رتبه: اول

امید اشکانی
امید اشکانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

******
******

دانشگاه صنعتی اصفهان

*****
*****

دانشگاه صنعتی اصفهان

نام تیم: آسام

رتبه: دوم

 

علیرضا  داودپاشا
علیرضا داودپاشا

دانشگاه آزاد کرج

توحید میرزایی
توحید میرزایی

دانشگاه آزاد کرج

کوروش سراج
کوروش سراج

دانشگاه آزاد کرج

نام تیم: ریتون

رتبه: سوم

روناک شوقی
روناک شوقی

دانشگاه علم و صنعت ایران

علی عالیانی
علی عالیانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

طه هنرآموز
طه هنرآموز

دانشگاه علم و صنعت ایران